Kwaliteit en klachten

Kwaliteitsbewaking en klachten

Registraties
Ik ben aangesloten bij de LVVP (Landelijke Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) en gebonden aan de ethische regels van de beroepscode. Daarnaast ben ik als Gezondheidszorgpsycholoog opgenomen in het BIG register van de overheid. BIG registratie Nummer: 19060894225. Leden zijn verplicht hun vak te onderhouden door nascholingen en intervisie. Bovendien beschikt de praktijk over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ. Dit statuut beschrijft de regels en verantwoording op het gebied van de kwaliteit binnen de GGZ. Op verzoek is dit in te zien.
Wanneer er zaken zijn, die je niet begrijpt of waarover je ontevreden bent, kan je die altijd met mij bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, kan je je  wenden tot het NIP of de LVVP.

Beroepsgeheim
Ik heb een beroepsgeheim als gz-psycholoog. Dat betekent, dat vertrouwelijke informatie, voor zover van belang, alleen gerapporteerd mag worden aan derden (zoals de huisarts) met jouw toestemming (en de toestemming van je kind.) Deze geheimhoudingsplicht valt onder je rechten die staan vermeld in de volgende wetten:

  • de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
  • de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zie privacystatement hieronder
  • de Wet Klachtrecht en
  • de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO)

Als gz-psycholoog ben ik hieraan gebonden. Je dossier wordt na beëindiging van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijke verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. Je bent gerechtigd het dossier eerder te laten vernietigen. Als je dat wilt, kan je dat met mij overleggen of een schriftelijk verzoek daartoe doen.

Privacystatement-2022

Klachten
Ik vind het belangrijk dat je tevreden bent over mijn zorg en dienstverlening. Toch kunnen dingen anders lopen dan je verwacht had. Het is zowel voor jouzelf als voor mij van belang dat je mij laat weten waarover je niet tevreden bent. Alleen dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Je mag erop vertrouwen dat ik jouw klacht serieus neem en er zorgvuldig mee om zal gaan.

Het kan zijn dat de klacht niet naar jouw tevredenheid wordt opgelost. Ook kan het voorkomen dat je jouw probleem of klacht niet rechtstreeks met mij kunt of wilt bespreken. Je kan je klacht dan schriftelijk indienen. Ik zoek dan naar een externe deskundige waarmee je jouw klacht kunt bespreken. Mocht de behandeling van jouw klacht niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan je overwegen een klacht in te dienen bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).